Kvalitet usluga

Saradnja sa stanovništvom uveliko olakšava kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Radnici Komunalnog  preduzeća “Park” a.d. Mrkonjić Grad ulažu posebne napore na uspostavljanju kvalitetne saradnje sa stanovništvom. Redovan obilazak propisano opremljenih radnika, redovan odvoz smeća,ažuran rad zismke službe motivišu stanovništvo na saradnju.
Saradnja i aktivna komunikacija sa stanovništvom i lokalnim zajednicama olakšavaju redovne radne aktivnosti. Ponašanje pojedinaca zaposlenih u preduzeću se definiše odgovarajućim normativima i usklađuje sa potrebama unapređenja kvaliteta. Kvalitetan rad pojedinaca je interes preduzeća koji se ne može zanemariti. Informatičke tehnologije vidno ubrzavaju brojne administrativne poslove.
Angažovanjem potrebnog broja radnika i namjenskih vozila omogućeno je kvalitetno održavanje higijene svih gradskih javnih površina preko cijele godine. Namjenska mehanizacija omogućava kvalitetno poslovanje preduzeća. Naša vozila omogućavaju redovno prikupljanje i odvoz smeća iz domaćinstava, kao i druge komunalne aktivnosti. Namjenska komunalna mehanizacija je pripremljena za lakši pristup mjestima sa kojih se skupljaju različite vrste otpada.