Javna higijena i odvoz smeća

Na redovnom održavanju čistoće grada svakodnevno je angažovano sedam radnika, a prema potrebi,   angažuju se i ostali radnici preduzeća. Vikendom i praznicima, dežurni čistači čiste glavne ulice grada.
Komunalni otpad iz užeg dijela grada se odvozi šest puta sedmično,iz rubnih dijelova dva puta sedmično, a odvoz sa sela se vrši svakog 15. i 30. u mjesecu..

Organizovano sakupljanje, pražnjenje kontejnera i posuda i odvoz smeća izvode radnici Komunalnog preduzeća “Park”, a.d. Mrkonjić Grad prema redovnom programu odvoženja smeća.Pored odvoza kućnog smeća organizovano se sakuplja i odvozi krupni, baštenski i druge vrste otpada.
Sakupljanje i odvoz smeća je jedna od primarnih djelatnosti Komunalnog preduzeća “Park”, a.d. Mrkonjić Grad, koja se izvodi na području grada. Za sakupljanje i transport smeća se koristi namjenska komunalna mehanizacija koju svakodnevno unapređujemo.