Reklamacije

Reklamaciju na ispostavljen račun/fakturu možete uložiti u roku od 8 dana od dana prijema računa.

Reklamacija se podnosi u pismenoj formi i mora u sebi sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime korisnika koji podnosi reklamaciju, adresu stanovanja, broj telefona, šifru potrošača, adresu objekta koji je priključen na vodovodnu mrežu i na koji se odnosi reklamirani račun, broj i datum izdavanja reklamiranog računa, obrazložen razlog ulaganja reklamacije, datum ulaganja reklamacije i potpis podnosioca reklamacije.

Preuzmite obrazac reklamacije

Reklamacija.docx  (OBRAZAC)

Reklamaciju možete predati na sljedeće načine:

–  lično, u prostorijama KP “PARK” a.d. Mrkonjić Grad

–  poštanskim putem na adresu Stevana Sinđelića 51, 70 260 Mrkonjić Grad

–  putem naše e-mail adrese parkmg@teol.net

KP “PARK” a.d. Mrkonjić Grad će u najkraćem roku odlučiti o osnovanosti vaše reklamacije i o tome vas blagovremeno obavijestiti.